U kunt de algemene voorwaarden via de knop rechts downloaden.

Algemene Voorwaarden

1.  Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Overeenkomst tot levering van producten en diensten van RM webdevelopment wordt gesloten.
 • RM webdevelopment: Opdrachtnemer, gevestigd te Mirns, KvK: 73938017.
 • Algemene Voorwaarden: De bepalingen in dit document.
 • Offerte: Het formele aanbod tot het sluiten van een Overeenkomst opgesteld op verzoek van een potentiële Opdrachtgever.
 • Opdracht: De beschrijving in de Offerte van het werk.
 • Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie die schriftelijk bevestigd is, van levering van één of meer producten of diensten van RM webdevelopment.
 • Duurovereenkomst: Bij een duurovereenkomst hebben partijen zich verplicht tot een voortdurende prestatie of reeks van prestaties.

2.  Toepasbaarheid

 • Door ondertekening van een Overeenkomst met RM webdevelopment verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 • Voor zover daarvan in de Overeenkomst niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke Offerte, Opdracht of Overeenkomst van of met RM webdevelopment.
 • Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor RM webdevelopment alleen bindend indien en voor zover deze door RM webdevelopment uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3.  Overmacht

 • Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 • RM webdevelopment kan niet worden gehouden aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

4.  Offerte, Overeenkomst en Opdracht

 • Alle Offertes door RM webdevelopment zijn geheel vrijblijvend.
 • RM webdevelopment stelt een Offerte op waarin wordt beschreven wat er onder de Opdracht verstaan wordt en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de Offerte aangegeven omschrijving van de Opdracht is bindend.
 • Offertes zijn alleen in hun geheel geldig, wanneer Opdrachtgever een deel van de Offerte in Opdracht wil geven kan een nieuwe Offerte nodig zijn.
 • RM webdevelopment is slechts aan de Offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 • Een Overeenkomst komt tot stand wanneer deze, ondertekend door Opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd is door RM webdevelopment.
 • Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na de totstandkoming, tenzij RM webdevelopment, met instemming van Opdrachtgever, binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Opdracht.

5.  Uitvoering van de Overeenkomst

 • RM webdevelopment verplicht zich de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft RM webdevelopment het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens tijdig aan RM webdevelopment worden verstrekt waarvan RM webdevelopment aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht.
 • RM webdevelopment is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat RM webdevelopment is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor RM webdevelopment kenbaar behoorde te zijn.
 • Het is RM webdevelopment niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die RM webdevelopment noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de Opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

6.  Domeinnamen en IP-adressen

 • Indien een Opdracht ertoe strekt dat RM webdevelopment voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 • Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. RM webdevelopment vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 • Opdrachtgever vrijwaart en houdt RM webdevelopment schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
 • Indien RM webdevelopment een domeinnaam op zijn naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal RM webdevelopment medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

7.  Geheimhouding / Vertrouwelijkheid

 • RM webdevelopment verstrekt uitsluitend niet openbare gegevens van Opdrachtgever aan derden als daar 1) een wettelijke plicht voor bestaat of 2) wanneer noodzakelijk in het kader van de uitvoering van enig aspect van de Overeenkomst.
 • Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

8.  Levering en levertijd

 • Door RM webdevelopment opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. RM webdevelopment is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 • Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding. Overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de Overeenkomst.
 • Tussentijdse resultaten worden door RM webdevelopment op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
 • RM webdevelopment is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de Opdrachtgever. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet.
 • De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of het geleverde voldoet aan de eisen als in de Opdracht beschreven. Eventuele gebreken dienen binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan RM webdevelopment te worden gemeld. Ook eventuele niet zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan RM webdevelopment te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat RM webdevelopment in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient RM webdevelopment in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
 • De Opdracht wordt geacht te zijn voltooid 14 dagen na oplevering door RM webdevelopment, tenzij Opdrachtgever binnen die periode RM webdevelopment schriftelijk over eventuele gebreken heeft geïnformeerd.

9.  Betalingsvoorwaarden

 • Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 • Indien de Overeenkomst een Duurovereenkomst is, is RM webdevelopment gerechtigd de gehanteerde tarieven jaarlijks te verhogen. RM webdevelopment zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen.
 • Duurovereenkomsten van onbepaalde tijd worden aangegaan voor een minimale periode van één maand. Duurovereenkomsten zijn altijd opzegbaar met een opzegperiode van één maand.
 • De betalingstermijn is dertig dagen na de datum van de factuur.
 • Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van RM webdevelopment.

10.      intellectueel eigendom / Eigendomsvoorbehoud

 • Opdrachtgever wordt eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk verkregen toestemming van de Opdrachtgever.
 • Alle door RM webdevelopment in het kader van de Opdracht geleverde zaken en intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van RM webdevelopment totdat Opdrachtgever alle verplichtingen (en betalingen) uit de Overeenkomst volledig is nagekomen. Op het moment dat deze verplichtingen zijn voldaan verkrijgt Opdrachtgever de intellectuele eigendomsrechten.
 • De Opdrachtgever zal al datgene doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken veilig te stellen. Dit betekent in ieder geval dat de Opdrachtgever de zaken onder eigendomsvoorbehoud van RM webdevelopment niet zal verkopen, niet zal verhuizen en niet zal verwerken en/of opnemen in een andere website.
 • Alle door RM webdevelopment ontwikkelde producten kunnen voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Door RM webdevelopment of anderen ontwikkelde programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom RM webdevelopment.
 • Onverminderd het bepaalde in het vorige lid verleent RM webdevelopment Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Dit gebruiksrecht omvat het recht tot wijziging van de programmatuur.

11.      Aansprakelijkheid

 • De totale aansprakelijkheid van RM webdevelopment wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een Duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden.
 • Aansprakelijkheid van RM webdevelopment voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • De aansprakelijkheid van RM webdevelopment wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever RM webdevelopment onverwijld en schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en RM webdevelopment ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat RM webdevelopment in staat is adequaat te reageren.
 • Opdrachtgever vrijwaart RM webdevelopment voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd.

12.      Garantie

 • De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland en voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 • De omvang van de garantie bevat de functionele eigenschappen van de geleverde zaken zoals omschreven in de Opdracht.
 • De in het eerste lid genoemde garantie geldt voor een termijn van 6 maanden na oplevering / acceptatie.
 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek voortvloeit uit oneigenlijk gebruik of wijzigingen aangebracht door Opdrachtgever en / of derden zonder schriftelijke toestemming van RM webdevelopment.
 • De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door Overmacht. Voor een beschrijving van wat verstaan wordt onder Overmacht zie artikel 3.
 • Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande binnen de garantietermijn is gereclameerd, dan zal RM webdevelopment zorg dragen voor herstel daarvan binnen redelijke termijn.
 • Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van RM webdevelopment voor rekening van de Opdrachtgever.

13.      Toepasselijk recht

 • Op elke Overeenkomst tussen RM webdevelopment en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.